Algemene gebruiksvoorwaarden

mobile image

Door het raadplegen van de pagina's op deze website en, waar van toepassing, de mobiele applicatie (hierna gezamenlijk: het “Digitale Platform”) alsmede door zich te abonneren (abonneren op nieuwsbrieven, aanmaken CRM-account,...) op het Klépierre-platform geeft de gebruiker aan onvoorwaardelijk akkoord te gaan met deze voorwaarden. Wij maken u erop attent dat voor sommige diensten die op het Digitale Platform worden aangeboden specifieke voorwaarden gelden in aanvulling op deze algemene voorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn verplicht. Indien u niet akkoord gaat met een of meer voorwaarden zult u geen toegang krijgen tot of gebruikmaken van de Dienst.

 

1. Doel van het Digitale Platform

Het doel van het Digitale Platform is om:

 • algemene informatie te verstrekken over het regionale winkelcentrum Hoog Catharijne en de merken die daar worden gevoerd;
 • gebruikers in staat te stellen zich te abonneren op het Klépierre-platform;
 • gebruikers de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan door het winkelcentrum en/of partners van het winkelcentrum georganiseerde prijsvragen.

Behoudens andersluidende bepalingen vormt de informatie op het Digitale Platform in geen geval een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst of tot een aan- of verkoop.

 

2. Toegang tot het Digitale Platform

KLÉPIERRE MANAGEMENT kan niet garanderen dat de werking van het Digitale Platform ononderbroken zal zijn of vrij zal zijn van fouten. Zij heeft slechts een inspanningsverplichting (obligation de moyens) met betrekking tot de werking en de continuïteit van het Digitale Platform en de aangeboden diensten. KLÉPIERRE MANAGEMENT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen als gevolg van gebruik van het Digitale Platform, ongeacht de oorzaak daarvan. KLÉPIERRE MANAGEMENT kan met name niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de frauduleuze verminking van of frauduleuze toegang tot gegevens, en/of voor de onopzettelijke overbrenging van virussen via het Digitale Platform. Evenmin kan KLÉPIERRE MANAGEMENT aansprakelijk worden gesteld voor situaties als gevolg van overmacht, gebreken en technische problemen op het gebied van hardware, programma’s en software of het internetnetwerk waardoor het Digitale Platform (gedeeltelijk) kan worden uitgeschakeld of beëindigd.

KLÉPIERRE MANAGEMENT behoudt zich het recht voor om de toegang tot (een deel van) het Digitale Platform, waaronder met name content, functionaliteiten en beschikbaarheidstijden, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, de toegang ertoe te beperken of te onderbreken. Zij kan dit te allen tijde doen, in het bijzonder met als doel het Digitale Platform te onderhouden of te actualiseren.

 

3. Abonnement op het platform van Klépierre

3.1. De Website en, waar van toepassing, de Applicatie bieden gebruikers toegang tot het Klépierre-platform. Gebruikers die zich wensen te abonneren op het Klépierre-platform dienen deze gebruiksvoorwaarden te lezen en te accepteren. Door op “Activeer mijn account” te klikken, bevestigt de gebruiker dat hij deze voorwaarden accepteert en naleeft.

Alle gebruikers kunnen zich slechts éénmaal registreren. 

Gebruik van het Klépierre-platform door een persoon jonger dan 17 jaar vindt plaats onder de volledige verantwoordelijkheid van degenen die het ouderlijk gezag uitoefenen over die persoon. 

Derhalve moeten ouders die willen dat hun kinderen jonger dan 17 jaar toegang verkrijgen tot het Klépierre-platform die kinderen helpen een passend account aan te maken en toezicht houden op de toegang door die kinderen tot het platform. De wettig vertegenwoordiger dient te bepalen of de informatie en content die op het Digitale Platform wordt gepubliceerd geschikt is voor hun kind.

3.2. Door zich te abonneren op het Klépierre-platform dat door KLÉPIERRE MANAGEMENT is opgezet kunnen gebruikers, onder andere:

 • profiteren van reclameaanbiedingen, waarvan de voorwaarden voor elk van die aanbiedingen worden gespecificeerd;
 • de nieuwsbrief over het Klépierre-platform ontvangen;
 • toegang verkrijgen tot bepaalde diensten die het Digitale Platform biedt en die uitsluitend zijn voorbehouden aan leden van het Klépierre-platform.

3.3. Om zich te abonneren op het Klépierre-platform moet de gebruiker een online lidmaatschapsformulier invullen dat te vinden is op het Digitale Platform en waarin de verplichte informatie moet worden ingevuld. In het bijzonder moeten gebruikers een wachtwoord aanmaken waarmee ze toegang kunnen krijgen tot hun account.

Door zich te registreren krijgt de gebruiker de status van lid van het Klépierre-platform alsmede toegang tot de in lid 3.1 aangegeven diensten.

Leden van het Klépierre-platform kunnen hun gegevens te allen tijde wijzigen via de pagina “Mijn Account”.  Indien de pagina “Mijn Account” niet toegankelijk is, kan de gebruiker contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming [e-mailadres contactpersoon in land] en hem om wijziging van zijn gegevens verzoeken. Indien er geen sprake is van wachtwoordvalidatie kan de functionaris voor gegevensbescherming het lid om bewijs van diens identiteit vragen. 

3.4. Indien de verplichte informatie niet wordt verstrekt is registratie niet mogelijk. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat de informatie waarin in het formulier wordt verzocht volledig en juist is. Registraties die informatie bevatten die overduidelijk onjuist is kunnen worden verwijderd. Voorts dienen gebruikers hun gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Alle verbindingen die door een lid via zijn gebruikersnaam en wachtwoord tot stand zijn gebracht worden geacht door dat lid tot stand te zijn gebracht.

In het geval van frauduleus gebruik, verlies, vernietiging of diefstal van de gebruikersnaam en wachtwoord moet de gebruiker die zo spoedig mogelijk op het Digitale Platform wijzigen.  KLÉPIERRE MANAGEMENT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dergelijk frauduleus gebruik, verlies, vernietiging of diefstal. 

KLÉPIERRE MANAGEMENT kan besluiten om een lid te schorsen of uit te sluiten in het geval van niet-naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

3.5. Verplichtingen leden

Elk lid van het Klépierre-platform verklaart:

- slechts één account te zullen aanmaken en te zullen gebruiken;
- uitsluitend juiste en actuele informatie te zullen verstrekken;
- de andere leden te zullen respecteren, hoffelijk en niet-agressief te zullen zijn in uitwisselingen met de andere leden of met het Digitale Platform;
- de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op elke aanbieding of handeling die hij op het Digitale Platform wil verrichten te zullen naleven.

4. Garanties

De gebruiker vrijwaart KLÉPIERRE MANAGEMENT en al degenen die betrokken zijn bij de creatie, productie en distributie van het Digitale Platform tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden en (on)kosten naar aanleiding van niet-naleving van deze voorwaarden of in verband met het gebruik van het Digitale Platform.

Alle door de gebruiker verstrekte informatie en gegevens worden verstrekt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van laatstgenoemde, en de gebruiker verbindt zich KLÉPIERRE MANAGEMENT te vrijwaren tegen, en dienovereenkomstig schadeloos te stellen voor, alle eventueel daaruit voortvloeiende directe en indirecte schade.

De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe of indirecte, materiële of immateriële, schade en nadeel die/dat door hemzelf aan het Digitale Platform is veroorzaakt als gevolg van het al dan niet rechtmatige gebruik van de op grond daarvan verleende dienst. In bovengenoemde gevallen verbindt de gebruiker zich om KLÉPIERRE MANAGEMENT te zullen compenseren, onder andere voor de redelijke kosten van rechtsbijstand die KLÉPIERRE MANAGEMENT heeft moeten maken, in het geval dat laatstgenoemde is veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding. Bovendien verbindt de gebruiker zich om de kosten te vergoeden die KLÉPIERRE MANAGEMENT heeft moeten maken voor het herstellen van de veroorzaakte schade.

5. Aansprakelijkheid

KLÉPIERRE MANAGEMENT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade die het gevolg is van toegang tot of gebruik van het Digitale Platform of de daarin opgenomen informatie, ongeacht de aard van die schade. Met name de informatie die door de merken voor hun product of dienst wordt verstrekt, wordt verstrekt op hun eigen verantwoordelijkheid en kan niet leiden tot aansprakelijkheid van KLÉPIERRE MANAGEMENT.

KLÉPIERRE MANAGEMENT wijst alle verantwoordelijkheid van de hand voor wat betreft de gepastheid van beslissingen en maatregelen van gebruikers uitsluitend op basis van de informatie die op het Digitale Platform is gepubliceerd.

KLÉPIERRE MANAGEMENT wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor schade die door de gebruiker is geleden, in het bijzonder schade als gevolg van het verlies, de verslechtering of verminking van bestanden of de overbrenging van virussen die haar computerapparatuur of andere eigendommen zouden kunnen infecteren bij de verbinding met en/of het raadplegen en/of het gebruiken van het Digitale Platform.

De gebruiker bevestigt dat de technische betrouwbaarheid van doorgifte van gegevens via internet relatief is en dat de gegevens zelf niet zijn beschermd tegen mogelijk misbruik. Op grond van deze voorwaarden zijn gebruikers volledig verantwoordelijk voor het doorgeven van wachtwoorden en andere vertrouwelijke gegevens en, meer in het algemeen, gevoelige informatie.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het nemen van alle passende maatregelen ter bescherming van hun gegevens en apparatuur tegen besmetting met virussen, zoals pogingen tot indringing in hun computersysteem door derden via de diensten op het Digitale Platform.

De gebruiker bevestigt dat hij bij uitsluiting verantwoordelijk is voor de verbinding van zijn apparatuur met het internetnetwerk en dat KLÉPIERRE MANAGEMENT dientengevolge niet verantwoordelijk is voor schade die tijdens die verbinding kan optreden.

Met volledige kennis van het vorenstaande doet de gebruiker dan ook afstand van zijn recht van de hand om KLÉPIERRE MANAGEMENT aansprakelijk te stellen voor een of meer van bovengenoemde feiten of gebeurtenissen.

6. Updates 

KLÉPIERRE MANAGEMENT zal alle redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat de informatie die zij op haar Digitale Platform aanbiedt actueel is. Alle informatie die onder de aandacht wordt gebracht van personen die toegang verkrijgen tot het Digitale Platform is geselecteerd op een aangegeven datum.
Het is mogelijk dat die informatie moet worden geactualiseerd, waarbij de mogelijkheid bestaat dat dat niet is geschied op de datum waarop die informatie wordt geraadpleegd, om technische dan wel niet-technische redenen, of wijzigingen kan ondergaan. KLÉPIERRE MANAGEMENT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of omissies.

7. Hyperlinks

Het Digitale Platform kan links bevatten naar andere sites. De websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen zijn, tenzij anders aangegeven, onafhankelijk van het Digitale Platform en van KLÉPIERRE MANAGEMENT. KLÉPIERRE MANAGEMENT kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de content van die websites, eventuele schade als gevolg van verbinding met die websites, de daarin vervatte informatie, of eventuele transacties die via die sites worden uitgevoerd. De uitgever van die website is bij uitsluiting verantwoordelijk voor die schade, in het bijzonder voor wat betreft de rechten van de gebruiker met betrekking tot persoonsgegevens.

Toegang tot websites van derden valt in elk geval onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, aangezien KLÉPIERRE MANAGEMENT niet de uitgever is van deze websites, die onafhankelijk zijn en/of geen invloed uitoefenen op de internetbronnen. KLÉPIERRE MANAGEMENT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het gebruik van deze platforms, met name voor wat betreft vertrouwelijkheid ervan en de content van hun internetwebsites. Lees het privacybeleid van die derden zorgvuldig door om te weten te komen en te begrijpen hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Hyperlinks van welke soort dan ook die toegang tot het Digitale Platform of tot pagina's of elementen daarvan mogelijk maken, behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van KLÉPIERRE MANAGEMENT.

8. Functies voor delen op sociale media

Het Digitale Platform biedt functionaliteiten voor het delen van bepaalde content op sociale netwerken. De gebruiker verbindt zich om zich de betekenis van de content niet te zullen toe-eigenen of om geen schade te zullen toebrengen aan het imago van KLÉPIERRE MANAGEMENT. In elk geval vindt dit delen plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker, aangezien KLÉPIERRE MANAGEMENT niet de uitgever is van genoemde - onafhankelijke - sociale netwerken en dus niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele gevolgen van het gebruik van die platforms.

9. Verwerking van persoonsgegevens

Het Digitale Platform bevat diverse formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens. Meer informatie over deze gegevensverwerking vindt u in ons Handvest Bescherming Persoonsgegevens.

10. Intellectuele eigendom

Dit Digitale Platform, en in het bijzonder alle visuele elementen, alsmede de presentatie en content van alle artikelen, persberichten en, in het algemeen, alle informatie die op het Digitale Platform worden getoond is de exclusieve eigendom van KLÉPIERRE MANAGEMENT of derden waarmee zij overeenkomsten is aangegaan op grond waarvan publicatie ervan is toegestaan. 
Het is de gebruiker zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van KLÉPIERRE MANAGEMENT niet toegestaan die elementen of content op welke wijze dan ook te reproduceren, te verspreiden of, meer in het algemeen, te exploiteren, of zelfs maar te kopiëren, ook niet voor gebruik door de gebruiker zelf of door diens familieleden.

Derhalve mag de content niet (gedeeltelijk) worden gekopieerd, weergegeven, gereproduceerd, opnieuw gebruikt, opnieuw gepubliceerd, geplaatst, of in het openbaar uitgevoerd, doorgegeven, aangepast, vertaald, gebruikt om er afgeleide werken van te vervaardigen, verkocht, gecedeerd, in sublicentie worden gegeven, aan reverse-engineering worden onderworpen of worden geassembleerd, geheel of gedeeltelijk geëxtraheerd of op enig medium worden verspreid, met inachtneming van toepasselijk recht.

Niet-naleving van deze artikelen houdt een schending in en kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties. Wij behouden ons het recht voor om juridische stappen te nemen tegen eenieder die deze bepalingen niet naleeft.

11. Wijziging van deze voorwaarden

KLÉPIERRE MANAGEMENT heeft het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of te actualiseren. Wijzigingen in deze voorwaarden gaan in op het moment van plaatsing van de herziene Gebruiksvoorwaarden via de Diensten. Indien KLÉPIERRE MANAGEMENT wijzigingen aanbrengt waarvan KLÉPIERRE MANAGEMENT van mening is dat ze nodig zijn en uw goedkeuring behoeven in overeenstemming met toepasselijk recht, zal KLÉPIERRE MANAGEMENT u daarvan via de Diensten in kennis stellen en, waar nodig, om uw goedkeuring vragen.

12. Deelbaarheid

In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar wordt geacht op grond van heersend recht, komen de gebruiker en KLÉPIERRE MANAGEMENT overeen om te goeder trouw nieuwe onderhandelingen over die bepaling te voeren teneinde de economische positie waarvan zij profiteren zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij die van de onafdwingbaar geachte bepaling.

Indien zij er niet in slagen deze bepaling op een wederzijds acceptabele en afdwingbare manier te vervangen, zal genoemde bepaling worden uitgesloten van deze Overeenkomst en zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden zo worden uitgelegd alsof die bepaling uitgesloten was en zullen die overige bepalingen van toepassing blijven.

 

 

 

======

Winacties:

Valentijnsmemory

 • Looptijd actie: 11 t/m 14 februari 2021
 • Uitslag: winnaar ontvangt 15 februari 2021 per e-mail bericht
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
 • Je kunt één keer per 24 uur deelnemen
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen
 • Deze winactie is niet gesponsord en goedgekeurd door Facebook en wordt dan ook niet beheerd door Facebook.